Wedstrijd "Vlaanderse kant in een hedendaags kleedje"

De vzw Kantcentrum Brugge, Balstraat 16, 8000 Brugge, België organiseert een internationale wedstrijd, “Vlaanderse kant in een hedendaags kleedje”, met de bedoeling de creatie van “hedendaagse” Vlaanderse kant te stimuleren.

Toelichting

2022 wordt het jaar van de Vlaanderse kant, destijds het paradepaardje van de Brugse kantschool! Deze kantsoort wordt als een van de oudste, een van de mooiste, van de fijnste en elegantste beschouwd. Al jaren ijvert het Kantcentrum ervoor historische kant te bestuderen en te analyseren. Ook het doorgeven van kanttechnieken via heel wat cursussen is een belangrijke doelstelling van het Kantcentrum. De tijd staat evenwel niet stil, kant evolueert. Het is tijd voor vernieuwing.

De technieken en kennis van de Vlaanderse kant kunnen zeker toegepast worden in een hedendaagse vormgeving, vlak of ruimtelijk, monumentaal of heel klein, met nieuwe draadsoorten of in pittige kleuren, in combinatie met andere verrassende technieken of materialen…

Om de creatie van hedendaagse Vlaanderse kant te stimuleren, richt het Kantcentrum een wedstrijd ‘Vlaanderse kant in een hedendaags kleedje’ in. Wij kijken uit naar uw frisse, artistiek verantwoorde, ORIGINELE Vlaanderse kant!

We zijn op zoek naar een werk, ontworpen en gerealiseerd door de deelnemer zelf. Er zijn geen beperkingen wat betreft materiaal, kleur of afmetingen. We verwachten uw deelnemingsformulier (= uw inschrijving waarbij u zich registreert als deelnemer aan de wedstrijd) tegen uiterlijk 1 juni 2022 en uw inzending tegen uiterlijk 1 juli 2022.
De deelnemende werken zullen tentoongesteld worden op de internationale 'Kantdagen' van augustus 2022, waar de winnaar ook bekend zal gemaakt worden. Er zijn meerdere prijzen te winnen.
Alle nodige info staat vermeld in het reglement. U vindt het, samen met het deelnemingsformulier, in een volgend hoofdstuk. Voor verdere inlichtingen of vragen, mail naar info@kantcentrum.eu.

WEDSTRIJDREGLEMENT 'Vlaanderse kant in een hedendaags kleedje'

Art.1. Iedereen vanaf 18 jaar, zonder onderscheid van woonplaats, kan deelnemen met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur, het administratief personeel van de vzw Kantcentrum Brugge en de juryleden.
Art.2. Het kantwerk dient volledig origineel te zijn en ontworpen en gerealiseerd door de deelnemer zelf.
Art.3. Het werk mag nog niet deelgenomen hebben aan andere wedstrijden of al tentoongesteld geweest zijn noch mag het ooit eerder geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zijn.
Art.4. Materialen en kleuren: linnen, zijde en elk ander materiaal, natuurlijk of synthetisch, alle kleuren zijn toegelaten alsook combinaties van materialen en kleuren.  Er zijn geen beperkingen voor de afmetingen van de werken.
Art.5. Elke deelnemer kan slechts 1 werk insturen.
Art.6. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toelating aan de vzw Kantcentrum Brugge tot het maken van de nodige foto’s waarvan de vzw Kantcentrum Brugge  het eigendomsrecht verwerft teneinde de foto’s te kunnen gebruiken in haar publicaties, steeds met vermelding van de naam van de kantwerkster.
Art.7. De ingezonden werken worden door een objectieve jury, samengesteld uit experten uit kunst- en kantmiddens beoordeeld op vlak van originaliteit, het artistieke, relevantie voor de hedendaagse kant en technische perfectie.
De beslissing van de jury is onherroepelijk.
Art.8. De winnaar wordt beloond met een kortingsbon voor een of meerdere cursussen ingericht door de vzw Kantcentrum Brugge ter waarde van 200 Euro.
Art.9 De deelnemende inzendingen worden tentoongesteld op de ‘Kantdagen 2022’. Gedurende deze tentoonstelling wordt een publieksprijs georganiseerd. De winnaar van de publieksprijs wordt beloond met  een kortingsbon voor een of meerdere cursussen ingericht door de vzw Kantcentrum Brugge ter waarde van 100€ .
Art.10. De prijsuitreiking vindt plaats bij sluiting van de tentoonstelling.
Art.11. Om deel te nemen moet uiterlijk op maandag 1 juni 2022 om 12.00u een ex. van het deelnemingsformulier, waarvan het model als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd, toegekomen zijn (via afgifte, fax, brief of mail) bij de vzw Kantcentrum Brugge. Alle deelnemingsformulieren die na deze datum worden ontvangen, zijn ongeldig. Alle deelnemers ontvangen een bericht van ontvangst.
Art.12. Alle werken dienen uiterlijk op 1 juli 2022 om 17.00u in het bezit te zijn van de vzw Kantcentrum Brugge. Ze kunnen afgegeven worden of opgestuurd. De werken die na deze datum worden ontvangen, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Art.13. Alle verzendingskosten zijn ten laste van de deelnemer.
Art.14. De gemaakte kosten worden niet terugbetaald.
Art.15. Indien het werk wordt verzonden dienen de deelnemers te zorgen voor een adequate en voor verzending geschikte verpakking.
Art.16. Aan het deelnemende kantwerk dient een label gehangen waarop de naam van het kantwerk wordt vermeld. Bij het werk wordt een gesloten omslag gevoegd met daarop de titel van het werk (zelfde naam als op het label). De omslag omvat volgende documenten:
* een kleurenfoto, zodat het werk kan geïdentificeerd worden. Op de rug van de foto worden volgende gegevens van de deelnemer vermeld: naam en voornaam, volledig adres, telefoon- en/of Gsm-nummer en e-mailadres (zelfde gegevens als op het eerder ingestuurde deelnemingsformulier);
* een korte beschrijving van het werk, w.o. de titel (dezelfde als op het label en op de omslag), de gebruikte materialen, en de uitvoeringstechniek(en);
* instructies voor het tentoonstellen (bv boven- en onderkant).
Art.17. De werken kunnen teruggehaald worden tussen 21 augustus en 15 september 2022 in de vzw Kantcentrum Brugge, mits voorleggen van identiteitsbewijs en een identieke foto van het kantwerk als deze die werd opgestuurd voor identificatie.
Art.18. De werken die niet werden opgehaald voor 15 september 2022 zullen op kosten van de deelnemer worden teruggezonden.
Art.19. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement. Betwistingen als gevolg van elementen die niet in dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden beslecht door de Raad van Bestuur van de vzw Kantcentrum Brugge binnen de 48 u na ontvangst ervan. Aanpassingen of verduidelijkingen van het reglement als gevolg van betwistingen worden meegedeeld op de website van het Kantcentrum op de pagina van de wedstrijd.
Art.20. Deelnemingsformulier en inlichtingen over de wedstrijd kunnen bekomen worden via:

info@kantcentrum.eu of www.kantcentrum.eu
vzw Kantcentrum Brugge
Balstraat 16
8000 Brugge, België

00 32 (0)50 33 00 72

DEELNEMINGSFORMULIER kantwedstrijd vzw KANTCENTRUM Brugge
“VLAANDERSE KANT IN EEN HEDENDAAGS KLEEDJE”

Invullen in hoofdletters of met de computer a.u.b.

Naam: .........................................................................

Voornaam: ............................................................…….    Geboortedatum: ……………

Adres: ..........................................................................

Postcode, plaats: .........................................................    Land: ................................

Tel./ Fax: ......................................................................

E-mail: .......................................................................... 

Ik aanvaard de voorwaarden van de wedstrijd.

Plaats, datum: ........................................................

Handtekening: ………………………………………………..

Gelieve dit deelnemingsformulier aan de vzw Kantcentrum Brugge te bezorgen uiterlijk op:
1 juni 2022 om 12.00 uur.

Gelieve het werk aan de vzw Kantcentrum Brugge te bezorgen (gelabeld met de naam van het kantwerk en met gesloten omslag) uiterlijk op:
1 juli 2022 om 17.00 uur.

Vzw Kantcentrum Brugge, Balstraat 16, 8000 Brugge, België