Privacyverklaring VZW Kantcentrum Brugge, Balstraat 16, 8000 Brugge

Versie 01 juli 2018. Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie. Deze kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

De bescherming van jouw persoonsgegevens

Wij doen het nodige voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door de vzw Kantcentrum Brugge, Balstraat 16, 8000 Brugge, België. Deze vzw is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

Deze gegevens komen bij ons terecht:

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn niet geïndividualiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Bedoeling van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we uitsluitend de doelstellingen van de vzw Kantcentrum Brugge te realiseren, met name de promotie van de Brugse kant in Brugge en elders, met uitsluiting van alle andere doelstellingen.

Website

De vzw Kantcentrum Brugge heeft een website met als adres www.kantcentrum.eu (of www.kantcentrum.com). Deze website is eigendom van het Kantcentrum en vrij raadpleegbaar. Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om gebruik te kunnen maken van deze website. De bedoeling is om onze organisatie bekend te maken bij alle geïnteresseerden en zo onze doelstelling te realiseren. Via de website is ook een webshop beschikbaar voor de aankoop van kantproducten in de ruime zin van het woord (zie verder onder “webshop”).

Door gebruik te maken van deze website aanvaard je daarmee deze privacyverklaring. 

Nieuwsbrieven en online communicatie

Via nieuwsbrieven brengt de vzw Kantcentrum jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. Voor een inschrijving op onze nieuwsbrief vragen we bevestiging via een link op jouw mailadres. Door in te schrijven op de nieuwsbrief aanvaard je daarmee deze privacyverklaring.
Je kan je steeds kosteloos verzetten tegen het toezenden van de nieuwsbrief (zie verder). 

Foto- en beeldmateriaal

Bij verschillende gelegenheden maken wij foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij alleen voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. 
Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Tijdschrift

Voor de verzending van het tijdschrift 4 x per jaar maken we gebruik van de gegevens die ons bezorgd zijn bij het betalen van het abonnement. Door een abonnement te nemen op ons tijdschrift aanvaard je daarmee deze privacyverklaring.

Evenementen

We organiseren op regelmatig tijdstippen promotionele en professionele evenementen zoals bv cursussen, workshops, ateliers, infosessies en -beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dus ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten of om er aan mee te werken, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Functionaliteit van onze website/gebruik van cookies

Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom is het mogelijk dat we bij wijze van steekproef en op niet regelmatige basis gegevens van bezoekers verzamelen. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar in algemene rapporten.

We willen ook dat jouw bezoek aan onze website en webshop optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt (zie ook verder ‘webshop’). 

Webshop

De vzw Kantcentrum Brugge heeft ook een  webshop. De persoonsgegevens die je verstrekt bij een bestelling in de webshop worden enkel gebruikt in het kader van klantenadministratie, dus om jouw bestelling goed te kunnen afhandelen en om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en uitgaven die via de webshop beschikbaar zijn. Wie geen nieuwe gegevens wil ontvangen kan zich daar kosteloos tegen verzetten (zie verder). Het gebruik van cookies is nodig om jou bestellingen via onze webshop mogelijk te maken.Alleen via deze cookies kunnen we de door jouw aangereikte aankoopgegevens collecteren en verwerken.

Bibliotheek

De bibliotheek bevat boeken en ander materiaal die ter plaatse kunnen geconsulteerd worden. Hiervoor hebben we wel persoonsgegevens nodig. Daarvoor kunnen we je identiteitskaart vragen of vragen je gegevens te vermelden in een register Deze gegevens worden enkel gebruikt om de materialen op een goede manier te kunnen consulteren en bewaren.

De verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers van het Kantcentrum die jouw gegevens nodig hebben om hun job binnen of voor het Kantcentrum uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken. Er worden geen gegevens verwerkt door derden buiten het Kantcentrum.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

Deelnemerslijsten

Als je deelneemt aan evenementen dan gaan we er van uit dat jouw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij jouw deelname aan de Kantdagen.

Foto en beeldmateriaal

Onze medewerkers hebben toegang tot deze en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media en drukwerk.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als vzw Kantcentrum Brugge willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Het Kantcentrum dient zijn opdracht naar behoren te kunnen vervullen om zijn doelstellingen en verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen waardoor wij niet altijd kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.

Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar je via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijg je steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een individuele foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan info@kantcentrum.eu met vermelding over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je over verschillende manieren je rechten uitoefenen:

Voor inzage in jouw gegevens

Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens:

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven

Uitschrijven voor de nieuwsbrief doe je door op de daartoe voorziene link te klikken in de nieuwsbrief zelf of een mail te sturen aan info@kantcentrum.eu.

Uitschrijven voor berichten over evenementen en uitnodigingen

Wil je geen enkele uitnodiging meer ontvangen? Stuur dan een mail aan info@kantcentrum.eu

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze voorzitter, Balstraat 16, 8000 Brugge. 

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: +32 (0)2 274 48 78
e-mail: contact@apd-gba.be