Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content van de website en van deze pagina is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of gebrek aan actualiteit van het getoonde. De informatie op de pagina van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Evenmin is de eigenaar aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoekt de eigenaar u dit aan hem te melden. De eigenaar garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze pagina van de website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke bestanden en/of websites is door de eigenaar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik ervan is voor eigen risico.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze pagina of van delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het is niet toegestaan informatie op de pagina van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de pagina van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

6.1 Aankoop  
6.1. Een aankoop wordt geacht gedaan te worden in naam van en voor rekening van u. U bent verantwoordelijk voor de uitgevoerde aankoop. Bij aankoop bent u verantwoordelijk voor de correcte mededeling van alle gevraagde gegevens zoals naam, adres, telefoon en e-mail. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuist gebruik door u of onjuiste of onvolledige mededeling van gegevens door u. Een aankoop, die verzonden wordt naar door u onjuiste of onvolledig medegedeelde gegevens en door u niet ontvangen is, kan door de eigenaar niet vergoed  of teruggenomen worden.
Een aankoop van producten wordt niet verstuurd of afgeleverd of meegegeven vooraleer de eigenaar de volledige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangen heeft. Aankoop van een cursus geeft pas recht op deelname aan deze cursus wanneer u het volledige bedrag betaald hebt.
6.2. Een onjuiste bestelling door u, die leidt tot een verkeerde aankoop door u, geeft geen recht op teruggave van een betaald bedrag. Een aankoop die klaar is voor verzending met de post of verzonden is, kan niet worden geannuleerd. Is dit nog niet het geval, dan kan u het betaalde bedrag (excl. administratie- en verzendingskosten) inruilen voor een andere aankoop. U dient binnen de 7 dagen na de dag van de oorspronkelijke bestelling schriftelijk mee te delen wat u in ruil wenst. Indien de totale kost van de nieuwe aankoop (incl. administratie- en verzendingskosten) hoger ligt dan het totaal betaald bedrag van de oorspronkelijke aankoop, dan dient eerst het verschil in meer betaald te worden aan de eigenaar volgens de instructies meegedeeld door de eigenaar. Indien de totale kost van de nieuwe aankoop (incl. administratie- en verzendkosten) lager ligt, kan het verschil alleen verrekend worden in uw voordeel door een aankoop ter plaatse in de winkel op de locatie van het Kantcentrum, Balstraat 16, 8000 Brugge.
6.3. Een aankoop van een of meerdere museumtickets kan worden geannuleerd op schriftelijk verzoek door u en omgeruild voor een bezoek op een andere dag, mits voor die dag nog tickets beschikbaar zijn. Omruiling kan 1 keer plaats vinden. De categorie van aangekocht(e) ticket(s) kan niet worden gewijzigd. Een aankoop van een of meerdere tickets kan niet worden terugbetaald, ook niet in geval van overmacht, natuurramp, aanslag, ontploffing, brand of andere onvoorziene oorzaak waardoor het bezoek door u niet kan doorgaan.
6.4. De aankoop van meer dan één museumticket in dezelfde bestelling is één en ondeelbaar; het bezoek dient samen te gebeuren en dient te gebeuren op de gekozen dag en uur. Een bezoek aan het museum van de eigenaar naar aanleiding van de aankoop van meer dan één museumticket of van de omruiling van een geannuleerd bezoek kan niet worden opgesplitst over meerdere bezoeken, noch op de geselecteerde dag zelf noch over verschillende dagen. Bij omruiling wordt u geacht alle deelnemers, waarvoor samen tickets waren besteld,  verwittigd te hebben van de nieuwe datum van het bezoek. Deelnemers, andere dan u, kunnen voor zichzelf geen rechten op bezoek op een andere datum en/of uur putten uit een aankoop door u gedaan.
6.5 Een aankoop van goederen andere dan tickets wordt 1 x per week, op woensdag  (of op vervangende dag indien feestdag), naar het door u opgegeven adres verstuurd met de Belgische post. Dit geldt voor elke aankoop betaald voor dinsdag 17u. De eigenaar neemt alle voorzorgen om uw aankoop in perfecte toestand te verzenden, zodat deze bij u volledig veilig wordt afgeleverd. De eigenaar is  niet verantwoordelijk voor beschadigingen die het gevolg zijn van verkeerde manipulatie door een derde in het kader van de levering, van zodra het pakket het gebouw van de eigenaar heeft verlaten. Komt uw aankoop beschadigd toe, dan dient u onmiddellijk duidelijk bewijsmateriaal van de beschadiging(en) te verzamelen (bv foto's) en dit schriftelijk samen met het of de bewijzen aan de eigenaar mee te delen.
6.6. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor een levering van een aankoop die, volgens mededeling van u, niet op het adres van de bestemmeling/geadresseerde, is afgeleverd. De eigenaar zal in dat geval, op vraag van u, klacht indienen bij de post en het resultaat meedelen aan u. Indien de post als gevolg van die klacht, een bedrag terugbetaald, zal de eigenaar dat bedrag -en alleen dat bedrag- aan u terug betalen.
Wanneer u een aankoop laat afleveren op een ander adres dan vermeld op het pakket, door een bericht of welke mededeling ook die door u aangebracht is aan uw adres van bestemming of door u wordt meegedeeld aan de dienst die het pakket aflevert, dan is de eigenaar niet verantwoordelijk wanneer het pakket door u niet ontvangen wordt.

7. Door de pagina van deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de pagina van deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

8. De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via de pagina van deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de pagina van deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.